Konkus „Wypieki Wielkanocne”

Regulamin konkursu „Wypieki Wielkanocne”

zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”

Artykuł 1

Postanowienia Ogólne

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” („Organizator”), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 ogłasza Konkurs „Wypieki Wielkanocne”.
 2. Celem konkursu na Wypieki Wielkanocne jest podtrzymanie polskiej tradycji oraz integracja członków SM „Bródno” połączone z wymianą doświadczeń.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na „Wypieki Wielkanocne”.
 4. W konkursie na „Wypieki Wielkanocne” mogą brać udział osoby dorosłe – w wieku powyżej 18 lat („Uczestnik”) członkowie SM „Bródno” oraz osoby zgłoszone wspólnie zamieszkujące.
 5. Zgłoszenia do konkursu należy składać w SDK „Jowisz” przy ul. Chodeckiej 4, w terminie

do 27.03.2023 r.

 1. Ciasta konkursowe należy dostarczyć na rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się w dniu 03.04.2023 r. w SDK „Jowisz” przy ul. Chodeckiej 4.
 2. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl.

Artykuł 2

Zasady konkursu Wypieków Wielkanocnych

 1. Na konkurs „Wypieków Wielkanocnych” należy przygotować tradycyjny Mazurek Wielkanocny. Oceniany będzie smak ciasta, zastosowane dekoracje, elementy tradycyjne oraz ogólna estetyczność.
 2. W Gazecie „Nasze Bródno”, za zgodą Uczestników, zostaną opublikowane przepisy oraz zdjęcia zwycięskich ciast.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dalszego nieodpłatnego wykorzystania dokumentacji zdjęciowej ciast zgłoszonych do konkursu Wypieków Wielkanocnych w formie prezentacji na stronie internetowej organizatora oraz w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 6. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, a dla laureatów zaplanowano nagrody. O formie i terminie przekazania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielczym Domu Kultury „Jowisz” pod numerem telefonu 22 674 60 62 w godz. 12:00 – 16:00.

Artykuł 3

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu Wypieków Wielkanocnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu Wypieków Wielkanocnych będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu organizowania i przeprowadzania konkursu Wypieków Wielkanocnych tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 1 Regulaminu oraz
  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art.6 ust.1 lit. c) RODO].
 3. Podanie danych osobowych w zakresie: imię , nazwisko, adres, nr telefonu jest niezbędne do kontaktu oraz weryfikacji Uczestnika konkursu Wypieków Wielkanocnych.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników konkursu Wypieków Wielkanocnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania konkursu Wypieków Wielkanocnych, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. przez okres 3 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia udziału w konkursie Wypieków Wielkanocnych. Konieczność przechowywania danych w celach lustracyjno-kontrolnych wynika z art. 91 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z pózn.zm. Dane przechowywane będą w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
 6. Uczestnikowi konkursu Wypieków Wielkanocnych – w zakresie udostępnianych danych osobowych – przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 7. Dane osobowe Uczestnika konkursu Wypieków Wielkanocnych nie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej iod@smbrodno.pl. Korespondencję tradycyjną można kierować na adres Administratora: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Artykuł 4

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl.
 2. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”.

Załącznik: Karta zgłoszenia.