XXII Wystawa i Wernisaż Prac Artystów Amatorów

Regulamin „XXII Wystawy i Wernisażu Prac Artystów Amatorów”
zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”

Artykuł 1

Postanowienia Ogólne

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” („Organizator”), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 ogłasza „XXII Wystawę i Wernisaż Prac Artystów Amatorów” („Wystawa i Wernisaż”).
 2. Celem Wystawy i Wernisażu jest integracja artystycznego środowiska dorosłych artystów amatorów członków SM „Bródno”, połączona z wymianą doświadczeń
 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Wystawie i Wernisażu.
 4. W Wystawie i Wernisażu mogą brać udział osoby dorosłe – w wieku powyżej 18 lat („Uczestnik”) członkowie SM „Bródno” oraz osoby zgłoszone wspólnie zamieszkujące.
 5. Prace należy składać w Klubie Osiedlowym „Junona” przy ul. Bazyliańskiej 1, w terminie od 10 do 24 marca 2023 r. w godzinach 12:00 – 18:00 wraz z kartą zgłoszenia.
 6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo uczestników organizator przygotuje wystawę w formie prezentacji fotograficznej złożonych na wystawę prac na stronie internetowej organizatora już od 29 kwietnia. Jeżeli warunki epidemiologiczne na to pozwolą organizator przygotuje również Wystawę i Wernisaż tradycyjnie w Klubie Osiedlowym „Junona” w dniu 15 kwietnia o godz15:00. Wystawa w klubie czynna będzie do 30 kwietnia 2023 r.
  z możliwością jej dalszej prezentacji w SDK „Jowisz” i SDK „Lira” /za zgodą uczestnika/.
 7. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl.

Artykuł 2

Zasady Wystawy i Wernisażu

 1. Na Wystawę i Wernisaż przyjmowane są prace o dowolnej tematyce wykonane różnymi technikami, takimi jak: malarstwo olejne, pastele, akwarele, malarstwo na szkle, prace graficzne, rzeźba, wyszywanki, haft, wycinanki i inne (bez fotografii).
 2. Na Wystawę i Wernisaż przyjmowane są prace przygotowane do ekspozycji (oprawione) i niewystawiane na poprzednich Wystawach i Wernisażach organizowanych w klubie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych na wystawę prac.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dalszego nieodpłatnego wykorzystania dokumentacji zdjęciowej prac, zgłoszonych na Wystawę i Wernisaż w formie prezentacji na stronie internetowej organizatora oraz w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 6. Każdy z uczestników wystawy otrzyma dyplom uczestnictwa oraz materiały plastyczne. O formie i terminie przekazania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Osiedlowym Klubie „Junona” pod numerem telefonu 22 811 99 56 w dniach 10.03. – 24.03.2023 r. w godz. 12.00 – 18.00.
 8. Jeżeli warunki epidemiologiczne na to pozwolą dla chętnych uczestników Wystawy i Wernisażu zorganizowane będą warsztaty artystyczne w SDK „Jowisz”, w dogodnym terminie po Wystawie i Wernisażu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

Artykuł 3

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Wystawy i Wernisażu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11.
 2. Dane osobowe Uczestników Wystawy i Wernisażu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu organizowania i przeprowadzania wystawy i wernisażu prac artystów amatorów tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 1 Regulaminu oraz
  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art.6 ust.1 lit. c) RODO].
 3. Podanie danych osobowych w zakresie: imię , nazwisko, adres, nr telefonu jest niezbędne do kontaktu oraz weryfikacji Uczestnika Wystawy i Wernisażu.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Wystawy i Wernisażu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania Wystawy i Wernisażu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. przez okres 3 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia udziału w Wystawie i Wernisażu. Konieczność przechowywania danych w celach lustracyjno-kontrolnych wynika z art. 91 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z pózn.zm. Dane przechowywane będą w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
 6. Uczestnikowi Wystawy i Wernisażu – w zakresie udostępnianych danych osobowych – przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 7. Dane osobowe Uczestnika Wystawy i Wernisażu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej iod@smbrodno.pl. Korespondencję tradycyjną można kierować na adres Administratora: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Artykuł 4

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl.
 2. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”.

Załącznik: Karta zgłoszenia.