Konkurs poetycki – „Człowiek zmienia swój świat”

Regulamin Konkursu Poetyckiego pt. „Człowiek zmienia swój świat”
zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”

Artykuł 1

Postanowienia Ogólne

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11, ogłasza Konkurs Poetycki pt. „Człowiek zmienia swój świat” („Konkurs”).
 2. Celem Konkursu jest integracja artystycznego środowiska dorosłych poetów amatorów, członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, połączona z wymianą doświadczeń.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby dorosłe – w wieku powyżej 18 lat („Uczestnik”).
 5. W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.
 6. Prace poetyckie należy przesyłać do SDK „Jowisz” z siedzibą przy ul. Chodeckiej 4 na adres mailowy jowisz@smbrodno.pl, w terminie od 12 do 30 września 2022 r. wraz
  z kartą zgłoszenia.
 7. Jeżeli warunki epidemiologiczne na to pozwolą organizator niezależnie od podania wyników w internecie przygotuje uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu w SDK „Jowisz” w dniu 27.10.2021 r., na którą uczestnicy zostaną zaproszeni.
 8. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl.

Artykuł 2

Zasady Konkursu

 1. Na Konkurs przyjmowane są utwory zgodnie z tematem Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy Uczestnik może nadesłać do trzech utworów konkursowych, tyko w wersji elektronicznej.
 4. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
 5. Do utworu/ów nadesłanego/ych na Konkurs należy dołączyć:
  1. Kartę zgłoszenia wraz Ze stosownymi oświadczeniami;
  2. Podpisaną klauzulę informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.
 6. Po wpłynięciu do Organizatora przesłanych przez uczestnika dokumentów
  i utworu/ów autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Konkursu.
 7. Prace niespełniające warunków regulaminowych lub nadesłane po terminie nie będą klasyfikowane przez Organizatora.
 8. Organizator zastrzegają sobie prawo dalszego nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych utworów zgłoszonych do Konkursu w formie prezentacji na stronach internetowych organizatorów oraz w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 9. Organizator zastrzegają sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunku uczestników w przypadku zorganizowania podsumowania Konkursu w SDK „Jowisz” w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo
  i terytorialnie.
 10. Oceny utworów zgłoszonych na Konkurs dokona specjalnie powołana do tego Komisja Konkursowa w dniu 13.10.2022 r., która przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział oraz upominki.
  W związku z pandemią o formie i terminie przekazania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.
 11. Szczegółowe informacje można uzyskać w SDK „Jowisz” pod numerem telefonu 22 674 60 62 w godz. 8:00 – 16:00.

Artykuł 3

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu Poetyckiego pt. „Człowiek zmienia swój świat” będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw
  i wernisaży oraz innych akcji marketingowych, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 1 Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie jest niezbędne do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika Konkursu.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. przez okres 3 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie. Konieczność przechowywania danych w celach lustracyjno-kontrolnych wynika z art. 91 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z pózn.zm. Dane przechowywane będą w biurze Zarządu SM „Bródno” w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11.
  Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
 6. Uczestnikowi Konkursu – w zakresie udostępnianych danych osobowych – przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej iod@smbrodno.pl. Korespondencję tradycyjną można kierować na adres Administratora: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Artykuł 4

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl.
 2. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Załącznik: Karta zgłoszenia.